OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Bocznice kolejowe

Świadectwo bezpieczeństwa to dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 z późn. zm.) do wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa użytkownicy bocznicy kolejowej  powinni złożyć następujące dokumenty:
  • wykaz uzyskanych przez niego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
  • wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej, oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, albo oświadczenie o stosowaniu zatwierdzonych przepisów wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest połączona lub przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę;
  •  wykaz uzyskanych przez niego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych;
  • oświadczenie o posiadaniu świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych;
  • oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach maszynisty i na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych metra zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w niniejszej ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach ;
  • regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona.

 Ponadto do wniosku powinien być dołączony:

  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek w przedmiotowej sprawie powinien być podpisany przez osoby upoważnione w KRS do reprezentacji podmiotu na zewnątrz;
  •  dokument potwierdzający prawo własności lub faktyczne władanie bocznicą kolejową na podstawie innego tytułu prawnego;
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty oraz wysokości tych opłat i trybu pobierania (Dz. U. 2012, poz. 559). 

 

OTTIMA plus Sp. z o. o oferuje Państwu kompleksowe przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania Świadectwa Bezpieczeństwa