OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Usługi/Produkty

Audyt świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli oraz typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

Firma OTTIMA plus Sp. z o. o wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na rynku kolejowym oferuje usługę polegającą na weryfikacji czy świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli oraz typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego są kompletne w stosunku do posiadanej i eksploatowanej infrastruktury kolejowej.

Audyt posiadanych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli oraz typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, pod kątem kompletności niezbędnych świadectw dla bocznicy.
Szczegółowy zakresu usługi to:
  • Analiza stanu dokumentów źródłowych (świadectw typu) pod kątem zgodności posiadania ze stanem własnościowym infrastruktury;
  • Analiza stanu na gruncie istniejących elementów infrastruktury i urządzeń pod kątem wymagań posiadania świadectw dopuszczenia typu;
  • Identyfikacja budowli i urządzeń dla których przedsiębiorstwo nie posiada stosownych świadectw dopuszczenia do eksploatacji;
  • Opracowanie trybów postępowania oraz niezbędnych dokumentów w zakresie pozyskania świadectw dopuszczenia typu przez przedsiębiorstwo.

 
Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz wiążące się z nią rozporządzenia precyzujące kwestie związane z tym procesem.
Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
W polskim systemie prawnym, dopuszczenia do eksploatacji reguluje ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz wiążące się z nią rozporządzenia precyzujące kwestie związane z tym procesem.

Szczegółowe warunki oraz tryb dopuszczenia do eksploatacji i cofania typu budowli, typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego określają następujące przepisy:
•    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U., poz. 911),
•    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U., poz. 919),
•    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U., poz. 918),
•    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty , oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U., poz. 559 z późn. zm.).