OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Informacje

Projekty strategiczne

W ramach opracowań projektów strategicznych nasze doradztwo biznesowe obejmuje m.in:


STRATEGICZNĄ KARTĘ WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) z uwzględnieniem:

  • badań ilościowych i jakościowych ( w tym ewaluacyjne) obejmujące otoczenie rynkowe w ujęciu ekonomicznym, społecznym i technologicznym;
  • diagnozy ekonomiczno- finansowej i strategicznej podmiotu;
  • analizy strategiczne, w tym między innymi:
    - ocena pozycji konkurencyjnej podmiotu;
    - ocena dojrzałości sektora;
    - badanie i analiza otoczenia konkurencyjnego;
    - badanie i analiza makrootoczenia;
    - opracowanie mapy grup strategicznych w odniesieniu do wybranych czynników strategicznych;
  • identyfikacji ryzyk oraz opracowanie podstawowych założeń budowy systemu zarządzania ryzykiem w ujęciu strategicznym, taktyczno- operacyjnym oraz finansowym;
  • opracowania zasad monitorowania strategii z wykorzystaniem systemu oceny wskaźnikowej;
  • wdrożenia systemu do monitorowania strategii za pomocą wskaźników.

 

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU dla podmiotów gospodarczych uwzględniającą m.in.:

  • analizę rynku ( makrootoczenia, mezootoczenia i mikrootoczenia) oraz przeprowadzenie analizy strategicznej;
  • opracowanie diagnozy stanu aktualnego przedsiębiorstwa;
  • opracowanie strategii marketingowej i strategii usług;
  • opracowanie strategii inwestycyjnej;
  • opracowanie strategii innowacyjnej;
  • opracowanie strategii gospodarowania aktywami;
  • opracowanie strategii finansowej;
  • opracowanie projekcji finansowej wraz z analizą wrażliwości;
  • zdiagnozowanie i przeprowadzenie analizy ryzyk dla przedsiębiorstwa;
  • opracowanie mapy celów oraz założeń do wdrożenia i monitorowania implementacji strategii;
  • i inne obszary.

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA MIAST I GMIN uwzględniając m.in.:

  • Diagnozę stanu aktualnego gminy;
  • Zdefiniowanie misji, wizji oraz celów strategicznych;
  • Opracowanie strategii funkcjonalnych;
  • Opracowanie założeń projekcji źródeł finansowania;
  • opracowanie do założeń implementacji strategii;
  • Kontrolę realizacji strategii;

ANALIZY, BADANIA, EKSPERTYZY ORAZ PLANY STRATEGICZNE DLA ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY z uwzględnieniem m.in.:

  • charakterystyki powiatu od strony gospodarczej;
  • analizy potencjału lokalnej przedsiębiorczości;
  • analizy gospodarki powiatu;
  • analizy kapitału ludzkiego i systemu edukacji;
  • analizy ludności w powiatu;
  • analizy ludności powiatu w wieku produkcyjnym;
  • analizy aktywności ekonomicznej;
  • analizy pracujących;
  • analizy osób bezrobotnych;
  • analizy biernych zawodowo;
  • analizy popytu na pracę;
  • i inne.

 

OPRACOWANIE EKSPERTYZ DLA SEKTORA OŚWIATY;

BENCHAMRKING