OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

XIII Krajowy Zjazd Kolejowy połączony z promocją książki

XIII Krajowy Zjazd Kolejowy połączony z promocją książki

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Krajowym Zjeździe Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych połączonym w premierą książki „Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi” , który odbędzie się w dniach 16-17.12.2019r. w Łodzi.


Głównym celem spotkania jest wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami branży kolejowej w Polsce, a także dzielenie się wiedzą efektywnie zarządzanych przedsiębiorstw kolejowych. Zapewniając ciągłość procesów przewozowych  nie można pominąć bocznic kolejowych jako ważnego ogniwa układu transportu kolejowego. Spełniane przez nie kryteria ekonomiczne i kryteria bezpieczeństwa  determinują  ich rozwój i stabilność.


Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom zapraszamy na XIII Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych. To na nim omówimy kluczowe czynniki skutecznego i  efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi, oraz wyzwania IV pakietu kolejowego.


Zakres merytoryczny Zjazdu obejmuje następujące zagadnienia:

Moduł I – Bocznice kolejowe – efektywność działania

1.       Kluczowe problemy w zakresie zapewnienia adekwatności dokumentacji eksploatacyjnej bocznic kolejowych (regulaminy  pracy bocznic kolejowych, plan drogowy, plan urządzeń srk, regulacje wewnętrzne, inne).

2.       Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi – doświadczenia z analiz i badań autorów książki „Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi” – wręczenie uczestnikom egzemplarzy książki wraz z dedykacjami autorów.

3.       Procesy utrzymaniowe bocznic kolejowych a stan techniczny infrastruktury kolejowej na bocznicach kolejowych.

Moduł II – Bocznice kolejowe – zarządzanie infrastrukturą

1.       Funkcjonowanie obiektów infrastruktury usługowej – doświadczenia krajowe.

2.       Udostępnianie infrastruktury kolejowej – kluczowe problemy.

3.       Nowoczesne trendy w zakresie projektowania i budowy urządzeń srk na bocznicach kolejowych.

4.       Rozwiązanie IT w zarządzaniu efektywnością bocznic kolejowych.

5.       Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – implikacje dla transportu kolejowego.

Moduł III – Wyzwania IV Pakietu Kolejowego

1.       Interpretacja wymagań Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010, rekomendacje zmian do dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

2.       Interpretacja Rozporządzenia Wykonawczego komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011, rekomendacje zmian do dokumentacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem.

3.       Wyzwania w zakresie zarządzania zmianą według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009, w kontekście zadań inwestycyjnych i procesów zakupowych.

4.       Kluczowe problemy w kontekście wdrożenia do warunków polskich nowych wymagań Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności.    Uwaga! Tylko do 10 listopada obowiązuje promocyjna cena uczestnictwa w Zjeździe: 1150 zł + VAT

    Po tym terminie cena będzie wynosić 1300 zł + VAT

    Zgłoszenia: www.ottimaplus-szkolenia.pl

    Szczegóły: szkolenia@ottima-plus.com.pl

4