OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

XI Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych

XI Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych

Szanowni Państwo,

16-17.05.2019r. w Michałowicach k. Warszawy odbędzie się XI Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli sektora kolejowego do uczestnictwa w tym spotkaniu.Jest nam miło poinformować, że w trakcie Zjazdu odbędą się Warsztaty z zakresu Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem z uwzględnieniem wymagań IV pakietu kolejowego.
Każdy uczestnik otrzyma ważne, bezterminowe certyfikaty!


Tematyka, która zostanie omówiona na dwudniowym zjeździe to:

Użytkownicy bocznic
1. Nowe Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją – kluczowe wymagania i ich wpływ na funkcjonowanie obiektów infrastruktury usługowej.
2. Efektywność bocznic kolejowych – aspekty prawne, techniczne i eksploatacyjne – obszary racjonalizacji i optymalizacji.
3. Sterowanie ruchem kolejowym na bocznicach.

Zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi
1. Nowe koncepcje, kierunki oraz uwarunkowania szkolenia maszynistów pojazdów kolejowych.
2. Zapewnienie zgodności funkcjonowania systemów zarzadzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury w kontekście zapisów rozporządzenia TSI CCS Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej.
3. Miejsce i rola ISA (Independent Safety Assessor) oraz ASBO (Assessment Body) – podejście komplementarne?
a. Nowe realia funkcjonowania jednostek inspekcyjnych ASBO w kontekście wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej.
4. Proces dopuszczenia pojazdów kolejowych do eksploatacji w okresie przejściowym i po wdrożeniu IV pakietu kolejowego.
5. Interpretacja nowych wymagań prawnych – rozporządzeń wykonawczych w ramach filaru technicznego IV pakietu kolejowego.
6. Interpretacja rozporządzeń:
a. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010
b. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007
c. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/761 z dnia 16 lutego 2018r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012
d. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/764 z dnia 2 maja 2018r. w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i warunków ich płatności
7. Omówienie przewodników IV pakietu kolejowego:
a. SAFETY CERTIFICATION:
• Application Guide for Applicants
• Application Guide for Authorities
• Safety Management System Requirements
• Guide on supervision
b. VEHICLE AUTHORISATION:
• Guide to VA Practical Arrangements
• Guide to VA Practical Arrangements Annexes
• Guide to VA Practical Arrangements Examples
8. Cyberbezpieczeństwo w Systemach Zarządzaniach Bezpieczeństwem – identyfikacja kluczowych zagrożeń - Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
9. Nowa norma 60812:2018 Techniki analizy nieuszkadzalności systemów - Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA).


Producenci
1. Nowe realia funkcjonowania jednostek inspekcyjnych ASBO w kontekście wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej.
2. Miejsce i rola dowodów bezpieczeństwa oraz raportów ISA w kontekście zadań ASBO i wyzwań nowej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej.
3. Nowe normy CENELEC i ich zakres zastosowania:
a. PN-EN 50126-1:2018-02 Zastosowania kolejowe - Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) - Część 1: Proces ogólny RAMS
b. PN-EN 50126-2:2018-02 Zastosowania kolejowe - Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) - Część 2: Sposoby podejścia do bezpieczeństwa
c. PN-EN 50128:2011 Zastosowania kolejowe - Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem - Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia
d. PN-EN 50129:2019-01 Zastosowania kolejowe - Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem - Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem
e. PN-EN 61508-1:2010 Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/ elektronicznych/ programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem - Część 1: Wymagania ogólne.
4. Nowa norma 60812:2018 Techniki analizy nieuszkadzalności systemów - Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA).


Koszt udziału: 1200,00 zł + 23 % VAT
Cena zawiera nocleg i wyżywienie. Zgłoszenia przyjmujemy do 10.05.2019r.

Zgłoszenia: handlowy@ottima-plus.com.pl, nr tel. 668 894 575, www.ottimaplus-szkolenia.pl