OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Trwa rekrutacja na szkolenie Analiza znaczącej zmiany - 23.04.2014

Trwa rekrutacja na szkolenie Analiza znaczącej zmiany - 23.04.2014

Od 1 kwietnia będzie obowiązywać nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei- Na podstawie art. 25ta ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94,z późn. zm.)

 •   Rozporządzenie w zakresie problematyki zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym określa, że: 

§ 8. 1. Deklaracja weryfikacji WE podsystemu infrastruktura, energia, sterowanie – urządzenia przytorowe, sterowanie– urządzenia pokładowe i tabor dla pojazdów zgodnych z TSI powinna zawierać oprócz szeregu innych wymagań raport w sprawie oceny bezpieczeństwa wydany przez jednostkę oceniającą w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 108 z 29.04.2009, str. 4);

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że obowiązek zgłaszania zmian, w dotychczas wydanych świadectwach dopuszczenia do eksploatacji dotyczy wyłącznie zmian znacząco wpływających na bezpieczeństwa systemu kolejowego. W przypadku zgłoszenia zmian znaczących, Prezes UTK jest zobowiązany, do przeprowadzenia na nowo procedury związanej z dopuszczeniem do eksploatacji typu (dla pojazdu, budowli, urządzenia), wraz z niezbędna dokumentacją, wskazaną w ustawie o transporcie kolejowym oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

Jeżeli planowana do wprowadzenia zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo to podmiot, czyli zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, producent, wykonawca modernizacji albo importer, zobowiązany jest zastosować procedurę zarządzania ryzykiem, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji.

Do stosowania się do regulacji związanych z wyceną i oceną ryzyka w kontekście znaczących zmian są zobligowani:

 • Przewoźnicy kolejowi na mocy Dyrektywy 2004/49/WE.
 • Zarządcy infrastruktury  na mocy Dyrektywy 2004/49/WE.
 • Zamawiający lub producent na mocy Dyrektywy 2008/57/WE.
 • Wnioskujący o dopuszczenie do eksploatacji na mocy Dyrektywy 2008/57/WE.
 • Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011.

Szkolenie, które proponujemy Państwu, pozwala zrozumieć:

 • Kiedy zmianę należy uznać za znaczącą w kontekście kryterium bezpieczeństwa?
 • Jak podejść do profesjonalnej zmiany i jej rzetelnego udokumentowania?
 • Jak dokonywać ocenę i wycenę ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady?
 • W jaki sposób dokonywać wyboru zasad akceptacji ryzyka (kodeksy postępowania, podobne systemy odniesienia, szacownie jawnego ryzyka) - odpowiedzialność za wybór określenia zasady ponosi Wnioskodawca.
 •  Jak dobierać prawidłowe metody do szacowania jawnych ryzyk?
 • W jaki sposób podejść do miejsca i roli niezależnej jednostki oceniającej zarządzanie ryzykiem?
 • Z czego powinien składać się raport bezpieczeństwa?

Wszystkie te zagadnienia zostaną przedstawione na szkoleniu  - Zapraszamy


  TERMIN SZKOLENIA:  23 kwietnia 2014                  

MIEJSCE SZKOLENIA:

Europrofes Sp. z o. o
ul. Stawowa 10
40-095 Katowice

CENA ZA UCZESTNICTWO W SZKOLENIU:

 

*1 osoba- 490,00 zł +23 % VAT

*2 osoby- 900,00 zł +23 % VAT

*3 osoby- 1300,00 zł +23 % VAT 

  

Osoba do kontaktu: 

Ewa Worwąg

668 894 572

   szkolenia@ottima-plus.com.pl

 • Dodatkowo oferujemy Państwu interdyscyplinarne warsztaty w siedzibie Zamawiającego!