OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Trwa rekrutacja na szkolenie TERAZ TWOJA KOLEJ dedykowane branży kolejowej w terminie 28-29.10- Zapraszamy

Trwa rekrutacja na szkolenie TERAZ TWOJA KOLEJ dedykowane branży kolejowej w terminie 28-29.10- Zapraszamy

TERAZ TWOJA KOLEJ

1. CEL SZKOLENIA, ADRESACI:
OTTIMA plus Sp. z o. o oferuje otwarte szkolenie z zakresu:
 • Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Utrzymaniem;
 • Menadżer ds. analizy i oceny ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.
OFERTA SZKOLENIA SKIEROWANA JEST DO: kadry zarządzającej systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, zarządców infrastruktury oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) dla przewoźnika kolejowego, a także pracowników związanych odpowiedzialnych za dopuszczenia do ruchu kolejowego.

Uczestnicy szkolenia otrzymują oficjalne certyfikaty z ukończenia szkolenia. Certyfikaty są wydawane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego.

2. ORGANIZACJA I PROWADZENIE ZAJĘĆ:

Szkolenia prowadzone są przez dwóch trenerów w formie wykładu oraz warsztatów. Każde szkolenie jest złożone z części teoretycznej i praktycznej, podczas której przedstawiane są studia przypadku.

Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, rzutnika multimedialnego, filpchartów oraz sprzętu nagłośniającego, ( jeśli zachodzi taka potrzeba).  Dzięki dogodnemu ustawieniu stołów i krzeseł (U) kontakt z wykładowcą jak i pozostałymi uczestnikami szkolenia jest stale utrzymywany.

3. OPŁATY, ZAKWATEROWANIE:

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Zimnik *** w Lipowej.
Gmina Lipowa położona jest na południu województwa śląskiego, w zachodniej części Kotliny Żywieckiej, u podnóża masywu Skrzycznego (1257 m n.p.m.), najwyższego wzniesienia Beskidu Śląskiego, nieopodal miasta Żywiec. Blisko stąd do przejść granicznych na Słowację – w Zwardoniu i Korbielowie.
-  do Szczyrku 7 km
-  do Żywca 7 km
-  do Bielska - Białej 17 km

Opłata za szkolenie dwudniowe wraz z noclegiem ( pokój jednoosobowy) wraz z pełnym wyżywieniem ( śniadanie, obiad, przerwy kawowe, kolacja) wynosi:

899,00 zł +23 % VAT
słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 +23 % VAT


Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych w postaci zwartej:
 •  Teczkę
 • Materiały właściwe
 • Agenda szkolenia
 • Narzędzie piśmiennicze oraz cały materiał nagrany na CD.
 • Materiały praktyczne
4. ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE:

Na szkolenie przyjmowane są zgłoszenie indywidualne oraz grupowe. W przypadku grup powyżej 5 osób obowiązuje rabat w wysokości 10%. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej do dnia 24.10.2013r. W przypadku nieprzybycia na szkolenie, uczestnik szkolenia zostanie obciążony pełną opłatą za szkolenie.
 W uzasadnionych przypadkach (np. nie zgłoszenie się wymaganej liczny uczestników), OTTIMA plus Sp. z o. o zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia i zobowiązuje się jak najwcześniej powiadomić o tym potencjalnych uczestników.
 

Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do dnia 23.10.2013r.

 • Opłatę należy uregulować, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty organizator wystawi fakturę VAT i doręczy płatnikowi za pośrednictwem poczty.
 • Opłaty prosimy uiszczać przelewem na konto:
Bank PEKAO SA O/Dąbrowa Górnicza
Nr 56 1240 4908 1111 0000 5358 1578

5. ORGANIZATORZY, KONTAKT:

OTTIMA plus Sp. z o. o
ul. Ligocka 103, budynek nr 7
40-568 Katowice
www.ottima-plus.com.pl

Osoba do kontaktu:
Izabela Stachurska
handlowy@ottima-plus.com.pl
668 894 571

6. NASZE UPRAWNIENIA:

 • Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice. Nazwa placówki: Centrum Kształcenia Ustawicznego OTTIMA plus
 • Wpis do rejestru firm szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
  Nr ewidencyjny 2.24/00029/2013
 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, jako podmiot prowadzący kursy: Doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych koleją.
  Nr w rejestrze 30/2013/RPPKPTN
 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do przeprowadzania kursów z zakresu obsługi wózków jezdniowych kat. II WJO oraz obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych kat. I WJO / obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego kat. II S oraz suwnic ogólnego przeznaczenia sterowanych z kabiny kat. I S.
  Nr w rejestrze DD-09-1/01-13/P i DD-09-2/01-13-P
 • Decyzja Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 września 2013r. -wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty
  Numer wpisu: 04/2013